Cardiale kinesitherapie

Inleiding

Het is algemeen aanvaard dat regelmatig bewegen een belangrijke rol speelt in de preventie van cardiale pathologie. Ook in de cardiovasculaire revalditie is er een algemene concensus wat betreft het gebruik van fysieke inspanning om de recuperatie na hartaandoeningen te versnellen. De cardiale kinesitherapeut is daarom enerzijds gespecialiseerd in de cardio-fitness ter preventie van hartaandoeningen en anderzijds in de revalidatie van cardiologische patiënten
Patiëntengroepen die in aanmerking komen voor een revalidatie in de eerste lijn zijn diegene met een laag tot een middelmatig risicoprofiel: AMI, CABG, PTCA (van meerdere vaten), …

Definitie en behandeldoelen.

Cardiale revalidatie omvat de ontwikkeling en het behoud van een wenselijk niveau van fysieke conditie, sociale integratie en psychische functie, die de patiënt in staat zal stellen om opnieuw een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij in te nemen.

Hartrevalidatie heeft zowel korte als lange termijn doelen. Op korte termijn zijn herstel van de fysieke conditie tot op een niveau hoger dan of minstens gelijk aan de inspanningen die noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven, voorlichting van de patiënt en partner en psychosociale ondersteuning tijdens het herstel.

Op lange termijn streeft men naar herkenning en behandeling van de risicofactoren, het aanpassen van de levensstijl, de terugkeer naar een normal maatschappelijk leven, het aanvaarden van de objectieve beperkingen die zijn ziekte met zich meebrengt en het handhaven van een goede fysieke conditie.

Cardiale revalidatieprogramma

Op basis van de inspanningscapaciteit van de patiënt en de maximale hartslag wordt een individueel revalidatieprogramma opgesteld. Wat betreft de intensiteit van het oefenprogramma wordt er rekening gehouden met het risicoprofiel van de patiënt. Dit revalidatieprogramma bestaat uit een gedeelte aërobe training en een gedeelte weerstandstraining. Onze praktijk is uitgerust met de nodige toestellen om deze therapie tot een goed einde te brengen (afbeelding 9).

Naast de gegevens omtrent de inspannigscapaciteit en de maximale hartslag zullen andere factoren in kaart worden gebracht zoals de hulpvraag van de patiënt, kwaliteit van leven, … Hiervoor gebruiken we de nodige internationale en Nederlandstalige meetinstrumenten die zijn gevalideerd voor deze patientenpopulatie.

Op het einde van de therapie zal de patiënt een verslag meekrijgen voor de cardioloog als voor de huisarts met de kinesitherapeutische eindevaluatie.